Rodo

AutoPunkt24: Ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest AutoPunkt 24 Małgorzata Klimczewska ul. Toruńska 57 85-023 Bydgoszcz
 2. Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:
Dane Klientów
Lp. Źródło informacji Cel przetwarzania
1.

Zakupy w sklepie internetowym autopunkt24.pl Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
2.

Zakupy w sklepie stacjonarnym AutoPunkt24, w przypadku gdy proszą Państwo o wystawienie faktury lub korzystają Państwo z usług serwisowych lub usług takich jak: wypożyczalnia czy przechowalnia opon Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Karta Klienta AutoPunkt24 Zgoda na założenia karty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”);Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
4.

Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
5. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”); (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”)Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
6.

Newsletter Marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
7.

Reklamacje W celu realizacji reklamacji, w związku z dokonanym zakupem w sklepie AutoPunkt24 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
8.

Odstąpienie od umowy W celu realizacji odstąpienia od umowy, w związku z dokonanym zakupem w sklepie AutoPunkt24 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Administratorem
Lp. Źródło informacji Cel przetwarzania
9.

Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
10.

Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacjiKontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy;Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną.(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f  „RODO”);
 • Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
      a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
      b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
      c) Spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej;
      d) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
      e) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.
 • Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
  a) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  b) W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 • Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
  a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;
 • Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy – zakup towarów, reklamacje , zwroty, inne usługi oferowane przez AutoPunkt24) jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia wykonania przez AutoPunkt24 określonych zobowiązań.
 • W ramach marketingu bezpośredniego – w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług, w tym dobieranie ich pod kątem Państwa potrzeb możemy wykorzystywać profilowanie. Działania związane z profilowaniem w celach marketingu bezpośredniego nie wywołują wobec Państwa skutków prawnych. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec marketingu.


Przewiń do góry